Biovac BDT

Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten

Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch- och tvättvatten och fungerar som ersättning för infiltration eller markbädd.

Anläggningarna består av slamavskiljare och polertank. Det slamavskiljda vattnet pumpas från slamavskiljaren till polertanken där den biologiska nedbrytningen sker och fosfor binds. Därefter leds vattnet till ett dike eller luftningsbrunn. Luftningsbrunnen kan även tjäna som pumpstation om man inte kan bli av med vattnet genom självfall.

Tack vare kompakt design och nedgrävda behållare upptar Haco BDT-anläggningar mycket begränsad yta i trädgården. Den unika konstruktionen medför dessutom att anläggningen kan placeras utan hänsyn till grundvattennivåer och ingen risk finns för förorening av grundvatten.

Haco tillverkas av samma företag som Biovac®. Haco är namnet på företagets BDT-anläggningar.

Haco Villa

  • året-runt-bruk
  • 1-2 hushåll

Haco Villa är en komplett BDT-anläggning för året-runt-bostäder. Kompakt design, flexibel placering och långa serviceintervaller.

Haco Villa är designad och framtagen för rening av BDT-vatten vid året-runt-boende. I extremt känsliga miljöer där utsläpp av fekalier inte tillåts eller där kommunala policys inte medger minireningsverk är Hacos BDT-anläggningar ett mycket bra val.

I kombination med en sluten tank blir standarden på boende och livsmiljö mycket hög. BDT-vattnet hanteras av Haco-anläggningen och toalett­vattnet samlas i den slutna tanken.

Tack vare sin unika konstruktion kräver Haco BDT-anläggningar ingen markförlagd infiltration och inga grävarbeten behövs när filtermaterialet är mättat. Allt som krävs är slamsugning och återfyllning av nytt material. Normal bytesintervall för filtermaterialet är 20 år.

Tillsyn och rengöring av spraymunstycket sker 1 gång per år, antingen av anläggningsägaren själv eller av servicetekniker från Bra Miljöteknik Sverige AB.

Haco Fritid Standard

  • för fritidshus
  • 1-2 stugor

Haco Fritid Standard är framtagen för rening av BDT-vatten vid fritidsfastigheter som används en mindre del av året. Haco Fritid Standard har samma uppbyggnad och egenskaper som Haco Villa. I kombination med en sluten tank för toalettavloppet skapas en komplett anläggning med hög standard.

Haco Fritid Eco

  • för fritidshus
  • 1 stuga

Haco Fritid Eco kombinerar Hacos alla positiva egenskaper med möjligheten för anläggningsägaren att själv ta tillvara på slammet för lokal kompostering. Detta skapar maximalt oberoende och gör anläggningen lämplig på platser där det är svårt eller omöjligt att få slamsugning, t.ex öar. Slammet samlas upp i en säck som lyfts ur slam­avskiljaren.

Kontroll och byte av slamsäck sker antingen av anläggningsägaren eller av servicetekniker från Bra Miljöteknik Sverige AB.