Ny studie visar att kretslopp från avloppsslam kan uppnås

I en ny rapport publicerad av Waste Refinery, visas möjligheten till ett kretslopp baserat på befintlig infrastruktur och befintliga processer i dagens samhälle. Genom att bränna avloppsslam från kommunala reningsverk, där flockningsmedel används för att binda fosfor, tillsammans med returträflis (RT-flis) visar nu nya studier på att fosforn går att återföra till jordbruksmark. Askan från förbränningen innehåller fosforhalter på 3-4% och renheten hos aluminiumfosfaten är mycket hög. Detta innebär att oönskade ämnen och tungmetaller som finns i avloppsslam inte återförs till och förorenar åkermark.

Detta skapar helt nya förutsättningar när det gäller målet om återföring av fosfor till åkermark. Separerade system såsom vakuum-toaletter, urinseparation m.m. är ofta förknippade med höga investeringskostnader för den enskilde fastighetsägaren och ställer krav på investeringar i infrastruktur i from av våtkomposter. Urinhantering etc är alltså inte längre ett måste för att kunna uppnå målet om återföring av fosfor till åkermark. Befintliga flispannor runt om i landet kan med enkelhet användas för att förädla det avloppsslam som redan idag finns i de kommunala reningsverken eller de mindre så kallade minireningsverken. Vinnare är miljön, kommuner samt de enskilda fastighetsägaren. Det viktiga är att de lösningar som installeras med avseende att rena avloppsvatten, oavsett om det rör sig om 1 hushåll eller flera, nu kan koncentreras till de tekniska lösningar som kräver små ingrepp på fastigheter och som långsiktigt kommer fungera över tiden.

Bygget på Väderöarna går framåt

Bygget på Väderöarna fortskrider som planerat! Reningsverket kommer att uppföras andra veckan i april.

vo

Tider, adress och karta för Avloppsdagarna Holmen 8-9 mars!

Prognoserna säger att vi skall få bra väder och kanske lite vårkänslor med temperaturer runt 7-9 grader.

Vi kommer ha öppet mellan 9.00 och 16.00 båda dagarna.

Följande tider kommer vi att ha genomgång inne i samlingsrummet med plats för ett 20-25 tal personer åt gången för genomgång om avlopptekniker, vad man bör kan tänka på samt frågestund:

Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 14.00

Varmt välkomna!

Från Uddevalla: Kör Fjällvägen förbi Havskurentippen. Följ Skyltning mot Valbo Ryr.
Från Munkedal: Kör mot Valbo Ryr. Efter kyrkan sväng mot Uddevalla.
Adress: Gårdsjövägen, 458 92 Färgelanda.

Kartaholmen